Professional fencing

REGULAMIN STRONY

-

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.AKADEMIA-BRONI.PL

§1 WSTĘP
Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.akademia-broni.pl.
Administratorem Serwisu jest Szkoła Systemu F3 AKADEMIA BRONI z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kochanowskiego 1, 01-864 Warszawa, NIP 521-304-74-07, REGON 142107950, zwana dalej „SSF3 AKADEMIA BRONI” lub „Administratorem”.
Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Serwisu. 
Regulamin niniejszy udostępniany jest każdemu Użytkownikowi Serwisu na stronie internetowej www.akademia-broni.pl.

§2 DEFINICJE
Serwis lub Strona – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem domenowym www.akademia-broni.pl
Regulamin – niniejszy regulamin
Usługi – oznaczają usługi takie jak dostęp do Internetu, oprogramowania, narzędzia, programy komputerowe oraz Zawartości, udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Strony;
Użytkownik – osoba korzystająca z funkcjonalności Serwisu, w szczególności na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną z Administratorem
Zawartość – oznacza jakiekolwiek informacje, materiały, media, w szczególności tekst, dane, dzieła sztuki, grafiki, zdjęcia, wydruki, nagrania, programy, dźwięki, muzykę, filmy lub inne ruchome lub nieruchome obrazy, stworzone albo zamieszczone na Stronie przez SSF3 AKADEMIA BRONI, niezależnie od sposobu ich dostarczenia (ściągnięcia) oraz wszelkie inne zawartości dostępne na lub za pośrednictwem Strony

§3 USŁUGI
W Serwisie oferowane są następujące rodzaje usług:
bezpłatny dostęp do Serwisu, Usług i Zawartości;
bezpłatna możliwość otrzymywania Newslettera, dotyczącego w szczególności informacji na temat SSF3 AKADEMIA BRONI i produktów marki SSF3 AKADEMIA BRONI oraz informacji o nowościach i aktualnościach zamieszczanych na Stronie, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na otrzymanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Korzystając ze Strony, w tym z jej Zawartości i dostarczanych za jej pośrednictwem Usług Użytkownik wyraża zgodę na związanie niniejszym Regulaminem. Ponadto, istnieją pewne dodatkowe zasady odnoszące się do poszczególnych elementów Strony lub Usług, które mogą być publikowane na Stronie i uznawane za integralną część Regulaminu, wraz ze wszelkimi załącznikami, odnośnikami i linkami zawartymi w tych dokumentach. W związku z tym, jeżeli mowa jest o Regulaminie, należy rozumieć przez to również w/w dokumenty. W przypadku, gdy za pośrednictwem Strony będą przeprowadzane konkursy, promocje lub będą wprowadzane dodatkowe funkcjonalności Strony, SSF3 AKADEMIA BRONI zamieści w tym zakresie na Stronie odrębny regulamin.
Użytkownik ma prawo do zakończenia korzystania z Serwisu, Usług i Zawartości w dowolnym momencie.
Zabronione dla Użytkownika jest:
podejmowanie działań, których efektem byłoby zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie przez Użytkownika w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek części Serwisu lub Zawartości lub Usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób dozwolonych przez SSF3 AKADEMIA BRONI na piśmie;
modyfikowanie Zawartości lub Usług lub jakiejkolwiek części Serwisu, jak również modyfikowanie, dekompilowanie lub odtwarzanie kodu źródłowego;
podejmowanie działań zakłócających działanie Strony lub korzystanie z niej (w całości lub w części)
powielanie (odtwarzanie) lub omijanie nawigacyjnej struktury Strony, w celu uzyskania Zawartości lub Usług w inny sposób, niż dozwolony przez SSF3 AKADEMIA BRONI;
podejmowanie działań polegających na używaniu Zawartości: w związku z treściami nielegalnymi, obscenicznymi, pornograficznymi; w związku z relacjami z wypadków, katastrof, aktów przemocy; w zestawieniu z produktami konkurencyjnymi względem produktów SSF3 AKADEMIA BRONI.
SSF3 AKADEMIA BRONI może, celem dostarczenia Użytkownikowi bieżących informacji, przygotowywać oraz przesyłać Użytkownikowi Newsletter oraz inne wiadomości dotyczące Zawartości, Usług, ofert, promocji i wydarzeń związanych z SSF3 AKADEMIA BRONI oraz naszymi podmiotami powiązanymi, zależnymi i partnerami za pośrednictwem poczty e-mail, pod warunkiem, że Użytkownik na powyższe wyraził zgodę w sposób wyraźny. Użytkownik może sprzeciwić się otrzymywaniu takich informacji i cofnąć zgodę w dowolnym momencie przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@akademia-broni.pl lub za pośrednictwem innych, określonych środków porozumiewania się.
Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim treści, materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań podlegają ochronie prawnej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Administratora.
Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek osobisty. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej, działalności reklamowej innej niż działalność reklamowa Administratora lub innej działalności, która naruszałaby interes Administratora.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SSF3 AKADEMIA BRONI nie kontroluje treści zamieszczanych przez Użytkowników pod kątem naruszania przez nie praw osób trzecich. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści zamieszczanych przez Użytkowników SSF3 AKADEMIA BRONI zobowiązany jest do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych treści. 
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie przez treści udostępnione w Serwisie przez Użytkowników praw osób trzecich, chyba, że po uzyskaniu urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści nie uniemożliwili dostępu do nich.
Poprzez pojęcie wiarygodnej wiadomości w rozumieniu §4 ust. 1 i ust. 2 powyżej rozumie się uzyskane od Użytkownika lub osoby trzeciej informacje wraz z uzasadnieniem dotyczące faktu naruszania przez dostępną w Serwisie treść praw jakiejkolwiek osoby trzeciej, niezależnie od tego czy jest ona Użytkownikiem.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści dostępnych w Serwisie, które wyrządziło szkodę Użytkownikowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za fakt działania odnośników (linków) do innych stron internetowych, zamieszczonych w Serwisie przez Administratora lub przez Użytkowników, jak również za treści do których dany link odsyła.

§5 TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
SSF3 AKADEMIA BRONI może zezwolić na umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie wiadomości, tekstów, ilustracji, danych, plików, obrazów, grafik, zdjęć, komentarzy, dźwięków, muzyki, filmów, informacji, innych treści lub innych materiałów.
Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie lub przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszające dobre obyczaje i zasady etykiety oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Serwis lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.
Użytkownik w momencie zamieszczenia w Serwisie własnych treści, udziela Moderatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i nieograniczonej terytorialnie licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z tych treści na następujących polach eksploatacji:
zwielokrotnianie;
wprowadzanie do pamięci komputera; 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez udostępnianie w Internecie, w ramach Serwisu; 
wyświetlanie, stosowanie i przechowywanie.
Użytkownik w momencie zamieszczenia w Serwisie własnych treści, wyraża zgodę na korzystanie, wtórne wykorzystanie i pobieranie baz danych stanowiących treści udostępnione przez Użytkownika.
Użytkownik w momencie zamieszczenia w Serwisie własnych treści, wyraża zgodę na wykorzystanie przez SSF3 AKADEMIA BRONI jego wizerunku.
Użytkownik w momencie zamieszczenia w Serwisie własnych treści oświadcza, że posiada do tych treści wszystkie prawa i że zgodnie z jego najlepszą wiedzą żadne osoby trzecie nie mogą podnieść w stosunku do treści zamieszczonych niego żadnych roszczeń.
Użytkownik w momencie zamieszczenia w Serwisie własnych treści, zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do tych treści.
SSF3 AKADEMIA BRONI ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania Treści Użytkownika. SSF3 AKADEMIA BRONI ma prawo do edytowania, odmowy zamieszczenia, usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści Użytkownika, która jest sprzeczna z Regulaminem, prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

§6 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych w Serwisie jest Administrator.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach odbywa się po uzyskaniu odrębnej zgody osoby, której dane mają być przetwarzane.
Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych.
Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą osoby, której dane są przetwarzane bądź na żądanie uprawnionych organów.
Administrator podejmuje wszelkie działania niezbędne w celu zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez niego w związku z prowadzeniem Serwisu.
Dane osobowe są przetwarzane zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§7 PLIKI COOKIES I LOGI SYSTEMOWE
W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu:„cookies”, „Local Storage Object”, „Session Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszego regulaminu mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Administrator informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane z Administratorem, w wyniku wyświetlania reklam w Serwisie mogą umieszczać w nich swoje pliki „cookies” i odczytywać je w przeglądarkach Użytkowników. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. 
Serwis gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z treściami w nim się znajdującymi, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające między innymi datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem, w celu udoskonalenia Serwisu oraz dostosowywania go do potrzeb Użytkownika oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych podanych przez Zarejestrowanych Użytkowników w trakcie rejestracji, a w przypadku Użytkowników do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.

§8 UMOWA
Każdy Użytkownik w momencie skorzystania z funkcjonalności Serwisu zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa).
Umowa zawierana jest nieodpłatnie.
Zawarcie Umowy nie powoduje, że Administrator udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. W szczególności do prawidłowego działania Serwisu związane jest z koniecznością posiadania dostępu do sieci Internet, posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej (rekomendowane przeglądarki to Google Chrome, Mozilla Firefox,  Internet Explorer, Opera, Safari lub inne przeglądarki równorzędne z podanymi, także mobilne), włączonej obsługi JavaScript i zainstalowanej wtyczki Adobe Flash w przeglądarce oraz, dla pełnej funkcjonalności Strony, włączonej obsługi plików cookies. Strona zoptymalizowana została dla rozdzielczości ekranu 1600 pikseli.
SSF3 AKADEMIA BRONI zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zablokowania dostępu Użytkownika do Strony, w szczególności poprzez wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, prawo lub zasady współżycia społecznego lub gdy korzystanie przez Użytkownika ze Strony, Zawartości lub Usług może powodować uszkodzenie instalacji technicznych.
Wszystkie zastrzeżenia, zabezpieczenia i wyłączenia zawarte w niniejszym Regulaminie pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.


§9 REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje związane z działaniem Strony, Usług i Zawartości powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty powzięcia przez Użytkownika wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji, nie później jednak niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zakończenia funkcjonowania Strony, zgodnie z informacją podaną przez SSF3 AKADEMIA BRONI na Stronie.
Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych w Serwisie usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@akademia-broni.pl 
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),
przedmiot reklamacji,
okoliczności uzasadniające reklamację.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez SSF3 AKADEMIA BRONI. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.
Serwis rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
Powyższa procedura reklamacji nie znajduje zastosowania do reklamacji składanych w związku z konkursami lub promocjami prowadzonymi na Stronie, w sytuacji, gdy regulaminy tych konkursów lub promocji będą regulowały procedurę reklamacji w sposób odmienny od postanowień niniejszego paragrafu.

§10 ZMIANA REGULAMINU
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu.
Użytkownik zostanie powiadomiony o tych zmianach w odpowiednim terminie poprzez stosowną informację umieszczoną na Stronie oraz pozostawioną tam na okres 30 dni. Przyjmuje się, że zmiany zostały zaakceptowane, jeżeli SSF3 AKADEMIA BRONI nie otrzyma pisemnego sprzeciwu przesłanego na następujący adres e-mail: info@akademia-broni.pl w terminie 14 dni od zawiadomienia i jeżeli Użytkownik nadal używa Strony, Usług lub Zawartości po otrzymaniu zmienionego Regulaminu. 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Użytkownikami i Zarejestrowanymi Użytkownikami.
Postanowienia Regulaminu nie uchylają stosowania ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania sprzeciwów przez Użytkowników.
Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
Regulamin został sporządzony według i podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem, w tym wszelkie zagadnienia dotyczące jego obowiązywania, ważności lub rozwiązania, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.