Professional fencing

POLITYKA PRYWATNOŚCI

-

POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu internetowego www.akademia-broni.pl

§1. Wstęp
Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego zlokalizowanego na stronie www.akademia-broni.pl, a definicje zamieszczone w tym Regulaminie mają także zastosowanie poniżej, chyba że niniejsza Polityka Prywatności stanowi inaczej.

§2. Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzu udostępnionym w Serwisie internetowym www.akademia-broni.pl jest Szkoła Systemu F3 AKADEMIA BRONI z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, 01-864 Warszawa, REGON 142107950, NIP 521-304-74-07 (zwana dalej SSF3 AKADEMIA BRONI lub Administratorem).
2. SSF3 AKADEMIA BRONI posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: info@akademia-broni.pl lub pisemnie na adres siedziby SSF3 AKADEMIA BRONI. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych. 
3. Administrator zapewnia realizację wszystkich uprawnień wynikających z:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
c) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) 
4. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet i oświadcza, że dokłada starań dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.
5. Dane przetwarzane są wyłącznie w formie elektronicznej. Dane przechowywane są na serwerach znajdujących się w siedzibie Administratora, w pomieszczeniu spełniającym wszelkie wymogi techniczne przewidziane dla tego rodzaju pomieszczeń. Pomieszczenie, w którym znajdują się serwery jest zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, zaś wstęp do niego mają wyłącznie osoby wskazane przez Administratora, który prowadzi ich listę.
6. Nad przestrzeganiem zasad i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych czuwa Administrator. 

§ 3. Bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administrator wdraża i eksploatuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające należytą ochronę danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Do danych osobowych gromadzonych w Serwisie dostęp mają jedynie osoby posiadające stosowne pisemne upoważnienie Administratora.
3. Dostęp do systemu informatycznego, w którym są gromadzone dane osobowe, jest zabezpieczony hasłem, które znają tylko Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
4. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w szczególności:
a) najnowszy i aktualny kod źródłowy zarządzający funkcjami Serwisu oraz danymi w bazach danych;
b) wykorzystuje infrastrukturę serwerową wyposażoną w firewall, szyfrowaną powłokę SSH dla dostępu zdalnego, SSL, wymaganą autoryzację dla całości ruchu, kopie zapasowe baz danych;
c) monitoruje wszystkie operacje na danych osobowych zgromadzonych w zbiorach danych osobowych.

§ 4. Cele, podstawy i sposoby przetwarzania danych osobowych
1. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu są wykorzystywane w celu:
a) wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w zakresie określonym w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) kontaktu Administratora z Użytkownikiem – na podstawie zgody Użytkownika, wyrażonej przez kliknięcie w odpowiedni checkbox w Serwisie. 
2. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom SSF3 AKADEMIA BRONI oraz podmiotom świadczącym na rzecz SSF3 AKADEMIA BRONI obsługę informatyczną.
3. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu będą przechowywane przez okres świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, a po jego upływie mogą być również przechowywane przez okres, w którym Użytkownik może zgłaszać do Administratora roszczenia pozostające w związku ze świadczeniem tych usług (okres przedawnienia roszczeń) oraz przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w wykonaniu czynności kontrolnych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykorzystania niektórych funkcji Serwisu.

§5. Polityka cookies
1. Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) – pliki z informacją zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies ułatwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu oraz umożliwia podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji. Stosowanie plików cookies służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie plików cookies nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies. Zasadniczo nie uniemożliwia to przeglądania Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia, w tym spowolnienie działania Serwisu.
6. Dane zawarte w plikach cookies są przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk związanych z ruchem w Serwisie, co stanowi uzasadniony interes administratora danych.
7. Pliki cookies wykorzystują następujące podmioty, świadczące usługi związane z Serwisem: 
a) Google Analytics (Google Inc.) wykorzystuje pliki cookies w celu identyfikacji sesji – pliki nie przechowują i nie przesyłają żadnych danych osobowych. 
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
9. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
10. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

§6. Prawa Użytkowników
1. Użytkownik ma w każdym momencie prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika ma on również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Realizacja praw Użytkownika następuje na jego żądanie przesłane na adres mailowy info@akademia-broni.pl. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Administratora na adres: ul. Kochanowskiego 1, 01-864 Warszawa. 
4. Realizacja prawa do usunięcia danych polega na usunięciu danych bez zbędnej zwłoki, w tym na usunięciu danych z rejestrów prowadzonych przez Administratora, zgodnie z przepisami prawa. 
5. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika w przypadkach określonych w art. 17 ust. 3 RODO, w tym w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem Użytkownik naruszył wiążący go Regulamin, niniejszą Politykę Prywatności lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
6. Przeniesienie danych osobowych realizowane jest w następujący sposób:
a) Administrator przenosi dane w sposób „ustrukturyzowany”, „powszechnie używany” oraz „nadający się do odczytu maszynowego” tj. w formatach XML, JSON, CSV;
b) jeżeli Administrator stwierdzi, że Użytkownikowi w danej sytuacji prawo do przenoszenia danych osobowych nie przysługuje i w związku z tym nie zamierza podejmować działań w związku z żądaniem Użytkownika, jest informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań.

§7. Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu.