REGULAMIN Klubu F3

1. Treningi, Mistrzostwa F3 i szkolenia w Klubie F3 organizuje Szkoła Systemu F3 AKADEMIA BRONI.
2. Uczestnictwo w treningach prowadzonych na terenie Klubu F3 jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
3. Wszystkie treningi, Mistrzostwa F3 i szkolenia prowadzone są, bądź nadzorowane przez właściciela Klubu F3, Marcina Żmudzkiego lub wyznaczonych przez niego Instruktorów Systemu F3.
4. Zapisując się na treningi, Mistrzostwa F3 i szkolenia, Członek Klubu F3 lub Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Deklaruje, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportów walki. SSF3 AKADEMIA BRONI nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki zaistniałe podczas zajęć.
5. Warunki kwalifikacji do treningów, Mistrzostw F3 i szkoleń w Klubie F3:
• Przeciwwskazania medyczne do wysiłku fizycznego lub uprawiania sportów walki wykluczają kandydata z udziału
• Liczba miejsc ograniczona. Zapisy są prowadzone zgodnie z kolejnością wnoszenia opłat
• W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby, które wypełniły oświadczenie i wniosły opłatę za aktualny trening
• Minimalny wiek kwalifikujący do samodzielnego udziału w zajęciach, za pisemną zgodą opiekunów prawnych to 16 lat. Uczestnictwo osób młodszych jest możliwe wyłącznie w obecności prawnych opiekunów
6. Płatności pobierane są gotówką. Osoby rozpoczynające treningi lub nie zachowujące ciągłości zobowiązane są do płatności na pierwszym treningu, w którym biorą udział. Osoby kontynuujące treningi, za nadchodzący miesiąc, powinny dokonywać płatności na ostatnim treningu upływającego miesiąca.
7. Wysokość opłat określona jest w cenniku Klubu F3. Potwierdzeniem członkowstwa w Klubie F3 jest posiadanie ważnej Karty Członkowskiej Klubu F3, która jest podstawą do wnoszenia opłat miesięcznych za zajęcia. Karta Członkowska Klubu F3 ważna jest przez 6 kolejnych miesięcy licząc od daty wniesienia pierwszej opłaty.
8. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi, ani częściowemu zwrotowi w przypadku niewykorzystania przez Członka Klubu F3 pełnej liczby opłaconych treningów.
9. . Ubezpieczenia OC i NW są dobrowolne i wykupowane przez Uczestników treningów indywidualnie.
10. Apteczką pierwszej pomocy dysponuje prowadzący zajęcia. Zawsze znajduje się ona na terenie Klubu F3.
11. Zasady zachowania w Klubie F3:
• Po wejściu na teren Klubu F3 należy zgłosić się do recepcji w celu określenia charakteru wizyty. Osoby przychodzące na treningi zobowiązane są do okazania Karty Członkowskiej Klubu F3 i pozostawienia jej na czas zajęć w recepcji.
• Wszystkie treningi w Klubie F3 rozpoczynają się o pełnych godzinach (zgodnie z aktualnym harmonogramem). Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się w Klubie F3 15 minut przed rozpoczęciem opłaconego treningu, w celu wcześniejszego przygotowania się do zajęć w szatniach Klubu.
• Uczestnicy treningu rozpoczynają ćwiczenia wyłącznie na wyraźne polecenie prowadzącego.
• Wszelkie kontuzje i/lub uszkodzenia sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać prowadzącemu.
• W trakcie zajęć Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom prowadzącego, w szczególności poleceniom dotyczącym przerwania wykonywanych ćwiczeń i odłożenia używanego sprzętu treningowego.
• Prowadzący ma prawo wykluczyć z zajęć Uczestników, którzy swym zachowaniem powodują zagrożenie bezpieczeństwa.
• Właściciel prywatnego sprzętu treningowego ponosi odpowiedzialność za jego stan. Prowadzący może zdecydować o wykluczeniu uszkodzonego (nieodpowiedniego) sprzętu z zajęć.
• Podczas zajęć w Klubie F3 obowiązuje zmienne obuwie sportowe, długie spodnie, koszulka F3, skórzane rękawiczki z palcami – wszystko w kolorze czarnym.
• Wszelką biżuterię mogącą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa należy zdjąć lub zabezpieczyć przed rozpoczęciem zajęć.
• Wszystkie rzeczy nie używane podczas zajęć pozostawiamy w szatniach. Przedmioty wartościowe można zostawić w recepcji Klubu F3.
• Osoby pozostające na terenie Klubu F3 poza opłaconymi godzinami zajęć, nie mogą przebywać na terenie sali treningowej. Wyjątek stanowią odrębne imprezy zorganizowane.
12. W ramach organizowanych treningów, Mistrzostw F3 i szkoleń, SSF3 AKADEMIA BRONI zapewnia Uczestnikom broń białą i protektory konieczne do ćwiczeń. Wykorzystywanie sprzętu prywatnego jest możliwe wyłącznie za zgodą prowadzącego trening. Istnieje również możliwość indywidualnego wypożyczenia potrzebnej broni i protektorów od SSF3 AKADEMIA BRONI.
13. SSF3 AKADEMIA BRONI ma prawo w wyjątkowych przypadkach odwołać zajęcia lub zmienić grafik prowadzonych treningów. Poinformuje o tym jak najszybciej wszystkich Uczestników.
14. Właściciel SSF3 AKADEMIA BRONI nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe lub sprzęt pozostawiony przez Uczestników na terenie Klubu F3.
15. Członkowie Klubu F3, którzy wnieśli aktualną, miesięczną opłatę za treningi mogą bezpłatnie pozostawiać prywatną broń białą i protektory (z wyłączaniem kurtek, plastronów), w wyznaczonym miejscu na terenie szatni Klubu F3. Od osób, które nie wniosły opłaty miesięcznej, a przechowują prywatną broń i protektory na terenie Klubu F3, pobierana będzie ustalona w cenniku Klubu F3 opłata magazynowa.
16. Uczestnicy treningów, Mistrzostw F3 i szkoleń organizowanych przez SSF3 AKADEMIA BRONI zobowiązani są do kulturalnego zachowania, nie stanowiącego zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób na terenie Klubu F3.
17. Na terenie Klubu F3 obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Prowadzący ma prawo wykluczyć z treningu, Mistrzostw F3 lub szkolenia Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Wyjątek stanowią odrębne imprezy zorganizowane.

 

© Marcin Żmudzki

 
   
 
    © 2008 - 2019 pozycjonowanie SEMCENTRUM