REGULAMIN Mistrzostw F3 (MF3)

Ustalenia ogólne

1. Mistrzostwa F3 (MF3) są spotkaniem towarzyskim i obowiązują w nich zasady honoru i prawdomówności.
2. Wszyscy Uczestnicy MF3 biorą w nim udział z własnej woli i są świadomi podejmowanego ryzyka. Uczestnicy MF3 zdają sobie sprawę, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki, którym mogą ulec podczas ich trwania.
3. Uczestnicy MF3 nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Organizator ma prawo wykluczyć osoby, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, ze znajdują się pod wpływem w/wym. substancji.
4. Każdy z Uczestników ma obowiązek zapoznać się z Zasadami MF3.
5. MF3 są rozgrywane w różnych, odrębnych kategoriach broni.
6. Każdy uczestnik MF3 walczy we własnym imieniu i nie jest postrzegany jako reprezentant jakiejkolwiek szkoły, organizacji czy klubu.
7. Sędzia lub sędziowie prowadzący MF3 nie mogą brać udziału w Pojedynkach.

Zasady Mistrzostw F3

1. MF3 składają się z szeregu odrębnych Pojedynków rozgrywanych w systemie turowym (po rozegraniu jednej tury Pojedynków ich zwycięzcy toczą walki w kolejnej turze).
2. Uczestnicy każdego Pojedynku wyłaniani są drogą losowania.
3. W każdym Pojedynku bierze udział tylko dwóch przeciwników.
4. Przegrywający Pojedynek odpada z MF3. Zwycięzca przechodzi do kolejnej tury.
5. Uczestnik MF3, który zwyciężył we wszystkich swoich Pojedynkach zostaje Mistrzem F3 danego Miesiąca (w danej kategorii broni, w której turniej był rozgrywany) do czasu rozegrania kolejnych MF3.
6. Każdy Uczestnik Pojedynku uznany za trafionego odpada z MF3 w danej kategorii broni (w przypadku trafienia obustronnego obydwaj Uczestnicy odpadają z MF3).

Zasady prowadzenia Pojedynku

1. Każdy Pojedynek rozpoczyna wejście wyznaczonych Uczestników do narożników pola walki. Uczestnicy muszą mieć założone maski i posiadać odpowiednie ochraniacze.
2. Sędzia wygłasza formułę:
„Żadnego rzucania bronią i kopania,
zaprzestajecie walki natychmiast po komendzie „STÓJ”,
po salucie każde trafienie jest liczone.”
3. Uczestnicy wykonują salut i rozpoczynają walkę.
4. W trakcie trwania Pojedynku do oceny trafień, zasad bezpieczeństwa i wyłonienia zwycięzcy obowiązują szczegółowe Zasady Walki F3.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości sędzia ma prawo nie zaliczyć trafienia i powtórzyć starcie.
6. Pojedynki odbywają się na polu walki w kształcie kwadratu o boku 4-7M.
• Wyjście Uczestnika pojedynku obydwoma stopami postawionymi poza polem walki uznaje się za otrzymanie przez niego trafienia (ucieczka z pola walki).

Trafienia

1. W przypadku uznania obustronnego trafienia obydwaj Uczestnicy Pojedynku odpadają z MF3.
Wyjątek: W Pojedynku Finałowym, w przypadku obustronnego trafienia, Mistrza F3 wyłania się drogą losowania.
2. Ostateczne zdanie w kwestii uznania wątpliwego trafienia, należy do sędziego. WYJĄTKIEM od tej reguły są przypadki, kiedy:
• sędzia przyznaje trafienie, a trafiający twierdzi, że nie zadał prawidłowego trafienia. Wówczas trafienia nie zalicza się,
• sędzia nie przyznaje trafienia, a zarówno trafiony jak i trafiający uznają trafienie za ważne. Wówczas trafienie zalicza się.
3. Powyższe wyjątki nie dotyczą przypadku trafienia obustronnego, kiedy ostateczna decyzja należy zawsze do sędziego.

Sędzia

1. Sędzią Turnieju jest jego organizator, bądź wyznaczona przez niego osoba.
2. Obowiązki sędziego:
• sprawdzanie broni i wyposażenia ochronnego przed każda walką,
• prowadzenie Pojedynków (formuła, rozstrzyganie dyskusyjnych starć i zaliczanie trafień),
• przerywanie Pojedynków w przypadku zagrożenia zdrowia Uczestników bądź publiczności.
• ogłaszanie wyników poszczególnych Pojedynków.

Wybór broni do pojedynku

1. W poszczególnych Pojedynkach Uczestnicy muszą posługiwać się jednakową bronią.
2. Podczas MF3, w każdej kategorii broni, do poszczególnych Pojedynków mogą być dopuszczone dwa rodzaje broni: broń podstawowa i broń opcjonalna.
3. Warunkiem zastosowania w Pojedynku broni opcjonalnej jest:
• obustronna zgoda Uczestników Pojedynku oraz
• posiadanie przez obydwu Uczestników odpowiednich do wybranej broni ochraniaczy.
4. Sędzia ma prawo nie zezwolić na wykorzystanie broni opcjonalnej, jeśli choćby jeden z Uczestników nie posiada odpowiednich, do wybranej broni, ochraniaczy.
5. Jeżeli Uczestnicy nie mogą uzgodnić typu wykorzystanej w Pojedynku broni, walczą bronią podstawową.

Sprzęt

1. Do MF3 dopuszczana jest broń spełniająca standardy wyznaczone przez organizatora.
2. W kwestii dopuszczenia sprzętu do MF3 obowiązują Zasady Walki F3.
3. Wszyscy biorący udział w MF3 muszą posiadać strój sportowy:
• obuwie sportowe,
• koszulka,
• długie spodnie,
4. oraz indywidualne wyposażenie ochronne dostosowane do używanej w MF3 broni białej. Minimalne wyposażenie ochronne do broni podstawowej:
• głowa – maska F3 lub maska szermiercza 3-weapon,
• korpus – plastron F3 lub dres szermierczy,
• dłonie – rękawice LPS,
• przedramiona i łokcie – karwasz lub karwasze niezależne (do broni siecznej),
5. Wyposażenie ochronne do broni opcjonalnej musi być zgodne ze standardami określonymi przez SSF3 AKADEMIA BRONI dla poszczególnych rodzajów broni.
6. Sędzia ma prawo nie dopuścić broni lub wyposażenia ochronnego do MF3.

 

© Marcin Żmudzki

 
   
 
    © 2008 - 2019 pozycjonowanie SEMCENTRUM