REGULAMIN Klubu F3

1. Uczestnictwo w treningach i imprezach organizowanych przez Szkołę Systemu F3 AKADEMIA BRONI na terenie Klubu F3 jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

2. CZŁONKOSTWO F3:
2.1. Członek podlega prawom i obowiązkom zgodnie z rodzajem wybranego Członkostwa F3. Status Członka uzyskuje się po wypełnieniu i podpisaniu oświadczenia oraz po dokonaniu należnych płatności.
2 .2. Członkiem Klubu F3 może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat. Minimalny wiek kwalifikujący do samodzielnego uczestnictwa w Klubie F3, za pisemną zgodą opiekunów prawnych, to 16 lat.
2 .3. Opłaty Członkowskie dokonywane są gotówką na rzecz firmy Szkoły Systemu F3 AKADEMIA BRONI i płatne w dniu podpisania oświadczenia, o ile nie zastrzeżono inaczej. Składki Członkowskie mogą być opłacone z góry, za cały wskazany okres. Osoby rozpoczynające treningi lub nie zachowujące ciągłości zobowiązane są do płatności na pierwszym treningu, w którym biorą udział. Osoby kontynuujące treningi, za nadchodzący miesiąc, powinny dokonywać płatności na ostatnim treningu upływającego miesiąca.
2 .4. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi, ani częściowemu zwrotowi w przypadku niewykorzystania przez Członka Klubu F3 pełnej liczby opłaconych treningów.
2 .5. Członek nie ma prawa do korzystania z obiektów Klubu F3 w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek płatnością na rzecz Klubu F3. W takiej sytuacji Personel Klubu F3 jest zwolniony z obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Członka, do czasu uregulowania jego zadłużenia. W szczególności Personel Klubu F3 ma prawo nie wpuścić Członka na teren obiektów Klubu F3.
2 .6. Potwierdzeniem członkowstwa w Klubie F3 jest posiadanie ważnej Karty Członkowskiej Klubu F3 – CARD F3. Termin ważności CARD F3 zapisany jest na karcie.
2 .7. Wstęp do Klubu F3 następuje po okazaniu CARD F3, stanowiącej własność Członka.
2 .8. CARD F3 jest wydawana imiennie i może być używana tylko przez jej właściciela. Personel Klubu F3 może żądać okazania dodatkowego dokumentu z fotografią, celem potwierdzenia tożsamości właściciela karty.
2.9. W przypadku utraty lub zniszczenia CARD F3 lub konieczności wystawienia nowej, Członek zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Klubie.
2 .10. SSF3 AKADEMIA BRONI zastrzega sobie prawo do zawieszenia Członkostwa w następujących przypadkach:
a) kontynuacja Członkostwa może zaszkodzić reputacji SSF3 AKADEMIA BRONI, w szczególności z powodu zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub prawem;
b) Członek rażąco narusza warunki Regulaminu.
2 .11. Wykupując Członkostwo F3, Członek Klubu F3 jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Deklaruje, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportów walki. SSF3 AKADEMIA BRONI nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki zaistniałe podczas zajęć. Członek uprawia sport i bierze udział w zajęciach oraz korzysta z wyposażenia Klubu F3 wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2 .12. Członkowie Klubu F3, którzy wnieśli aktualną, miesięczną opłatę za treningi mogą bezpłatnie pozostawiać prywatną broń białą i protektory (z wyłączaniem kurtek, plastronów), w wyznaczonym miejscu na terenie szatni Klubu F3. Od osób, które nie wniosły opłaty miesięcznej, a przechowują prywatną broń i protektory na terenie Klubu F3, pobierana będzie ustalona w cenniku Klubu F3 opłata magazynowa.


3. Wytyczne:
3 .1. Po wejściu na teren Klubu F3 należy zgłosić się do recepcji w celu określenia charakteru wizyty. Członkowie Klubu F3 przychodzący na treningi, zobowiązani są do okazania Karty Członkowskiej Klubu F3 – CARD F3 i pozostawienia jej na czas zajęć w recepcji.
3 .2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu F3 zobowiązane są do kulturalnego zachowania, nie stanowiącego zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie F3 stosowany jest monitoring.
3.3. Na terenie Klubu F3 obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Personel Klubu F3 ma prawo usunąć z klubu osoby, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Wyjątek stanowią odrębne imprezy zorganizowane.
3.4. Uczestnicy treningów zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom personelu Klubu F3. Uczestnicy treningu rozpoczynają ćwiczenia wyłącznie na wyraźne polecenie prowadzącego.
3.5. Uczestnik treningów ma obowiązek punktualnego stawienia się na zajęciach. Osoby spóźnione mogą zostać nie dopuszczone do treningu.
3.6. Wszelkie kontuzje należy bezzwłocznie zgłaszać personelowi Klubu F3.
3.7. Na sali treningowej Klubu F3, podczas zajęć obowiązuje zmienne obuwie sportowe, długie spodnie, skórzane, nieocieplana rękawiczki z palcami oraz odpowiednie ochraniacze wskazane przez prowadzącego.
3.8. Wszelką biżuterię mogącą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa należy zdjąć lub zabezpieczyć przed rozpoczęciem zajęć.
3.9. Na salę treningową nie wolno wnosić szklanych i otwartych naczyń.
3.10. W części treningowej Klubu F3 obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania sprzętu i innych przedmiotów na podłodze. Wszystkie rzeczy nie używane podczas zajęć pozostawiamy w szatniach. Przedmioty wartościowe można zostawić w recepcji Klubu F3.
3.11. W części treningowej Klubu F3 obowiązuje całkowity zakaz siadania na podłodze ze względów bezpieczeństwa.
3.12. Wszelkie ćwiczenia, treningi na maszynach i walki szermiercze mogą odbywać się tylko pod nadzorem Instruktora bądź Trenera Systemu F3.
3.13. Osoby niebiorące udziału w zajęciach nie mogą przebywać w części treningowej Klubu F3 bez zezwolenia prowadzącego trening.
3.14. Każde opuszczenie sali treningowej, podczas trwania zajęć, musi być zgłoszone prowadzącemu trening.


4. Sprzęt i wyposażenie:
4.1. W ramach organizowanych zajęć, SSF3 AKADEMIA BRONI zapewnia uczestnikom broń białą i protektory konieczne do ćwiczeń. Uczestnik treningu ponosi materialną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia mienia Klubu F3. W szczególności dotyczy to złamanych głowni, których cennik znajduje się w recepcji Klubu F3.
4.2. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać personelowi Klubu F3.
4.3. Zabrania się wynoszenia broni lub sprzętu Klubu F3 poza część treningową Klubu.
4.4. Uczestnicy zajęć są odpowiedzialni za upewnienie się, że korzystają we właściwy sposób z urządzeń i/lub wyposażenia Klubu F3. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem, uczestnik zajęć ma obowiązek skonsultować się z personelem Klubu F3.
4.5. Właściciel prywatnego sprzętu treningowego ponosi odpowiedzialność za jego stan. Personel Klubu F3 może zdecydować o wykluczeniu uszkodzonego (nieodpowiedniego) sprzętu z treningu.

6. Zdrowie:
6.1. Przystępując do treningów w Klubie F3, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Deklaruje, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportów walki. SSF3 AKADEMIA BRONI nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki zaistniałe podczas zajęć.
6.2. Personel Klubu F3 nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, uczestnik powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.
6.3. Żadna osoba nie może korzystać z obiektu Klubu F3, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby w klubie. W uzasadnionych przypadkach Właściciel SSF3 AKADEMIA BRONI może uzależnić zgodę na wstęp do obiektu Klubu F3 od dostarczenia stosownego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego kondycję fizyczną danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę.
6 .4. Ubezpieczenia OC i NW są dobrowolne i wykupowane przez uczestników treningów indywidualnie. Apteczką pierwszej pomocy dysponuje personel Klubu F3.


7. Właściciel SSF3 AKADEMIA BRONI i personel Klubu F3 nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub kradzieże przedmiotów przyniesionych do pomieszczeń Klubu F3 (dotyczy to także pojazdów i ich zawartości); a także za śmierć, obrażenia lub choroby powstałe w związku z korzystaniem z usług Klubu F3 (włączając zdarzenia spowodowane użyciem urządzeń i/lub sprzętu Klubu F3), z wyjątkiem tych, które zostały spowodowane przez zawinione działanie personelu Klubu F3.


8. Personel Klubu F3 nie odpowiada za brak miejsca na sali treningowej, spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.


9. SSF3 AKADEMIA BRONI jest uprawniona do rejestrowania technikami foto - video swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku uczestników zajęć. Niniejszym każda osoba przebywająca na terenie Klubu F3 wyraża zgodę na przetwarzania swojego wizerunku w celach promocyjnych przez SSF3 AKADEMIA BRONI.


10. W uzasadnionych przypadkach SSF3 AKADEMIA BRONI ma prawo do odwoływania zajęć, zmian w HARMONOGRAMIE F3 prowadzonych treningów lub czasowego zamknięcia Klubu F3, na przykład w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania. Godziny otwarcia Klubu F3 mogą ulegać zmianom, o czym Członkowie Klubu F3 zostaną poinformowani z wyprzedzeniem (informacja na stronie WWW, NEWSLETTEREM – Społeczność F3).


 

copyright © 2010 by Marcin Żmudzki

 
   
 
    © 2008 - 2019 pozycjonowanie SEMCENTRUM